PRYWATNOŚĆ I OCHRONA

12. PRYWATNOŚĆ I OCHRON

Polityka prywatności Portalu Miłośników Kolekcjonerstwa - Kolekcjon 
https://www.kolekcjon.pl

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Portal. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Kolekcjon Joanna Nawrot z siedzibą w Komornikach przy ul. Fabianowskiej 138P/2 62-052 Komorniki operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.kolekcjon.pl (dalej „Kolekcjon”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas adres e-mail: kontakt@kolekcjon.pl,
adres pocztowy: Kolekcjon ul. Fabianowska 138P/2 62-052 Komorniki.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w Kolekcjon.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez kolekcjon.pl?

Podstawa przetwarzania:

 1. Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 5. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 1. umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Kolekcjon, w tym dokonywania transakcji i płatności za towary sprzedane w Oficjalnym Sklepie Kolekcjon;
 2. zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 3. realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży z innymi Klientami w Kolekcjon lub w ramach umowy sprzedaży w Oficjalnym Sklepie Kolekcjon;
 4. obsługi reklamacji w Kolekcjon lub w Oficjalnym Sklepie Kolekcjon w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 5. obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 6. kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 7. prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Kolekcjon, towarów Oficjalnego Sklepu Kolekcjon lub usług bądź towarów osób trzecich;
 8. kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;
 9. zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 10. zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Kolekcjon oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
 11. monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz Kolekcjon między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 12. prowadzenie badań i analiz Kolekcjon, między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 13. obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 14. organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 15. prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 16. prowadzenie analiz statystycznych;
 17. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 1. zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 2. organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;.
 3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 1. adres e-mail, hasło i data urodzenia (w przypadku konta zwykłego) lub
 2. adres email, login, hasło, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z Kolekcjon.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Kolekcjon w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 1. w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 2. w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Kolekcjon; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 3. w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 4. w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 1. przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/Aś;
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz w Kolekcjon oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
 3. zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
 4. statystycznych i archiwizacyjnych;
 5. maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Kolekcjon.pl zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

CZYM SĄ PLIKI COOKIES

Tzw. Ciasteczka są niewielkimi danymi tekstowymi, które są przechowywane w urządzeniu końcowym (komputer, tablet lub telefon komórkowy)  wykorzystywanym przez Użytkownika strony internetowej.

Dane te używane są przy niektórych funkcjach serwisu.

Zazwyczaj przeglądarki internetowe domyślne akceptują pliki cookies w urządzeniach końcowych, jednak Użytkownik może zaprzestać z ich korzystania po zmianie ustawień swojej przeglądarki.

DO CZEGO SĄ WYKORZYSTYWANE PLIKI COOKIES – POJĘCIE OGÓLNE

Ciasteczka są wykorzystywane przez stronę internetową w celu:

a) dopasowania treści serwisu według preferencji Użytkownika. Pozwalają one na zidentyfikowanie urządzenia końcowego oraz dostosowania rozmiaru wyświetlania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
b) tworzenia statystyk serwisu, które pozwalają na obserwację zachowania Użytkownika, który korzysta z strony internetowej.      

TYPY LIKÓW COOKIES WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ SERWIS

Strona internetowa Kolekcjon.pl wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies.

a) „Sesyjne” (session cookies) – są to tymczasowe pliki, które przechowywane są przez urządzenie końcowe użytkownika do czasu opuszczenia serwisu, wylogowania się, bądź też wyłączenia akceptacji plików cookies w przeglądarce.
b) „Stałe” (persistent cookies) – pliki cookies są przechowywane przez  urządzenie końcowe użytkownika do momentu ich usunięcia, bądź też do czasu określonego w parametrach plików cookies.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies, w celu:

a) prawidłowego działania serwisu na różnych urządzeniach końcowych;
b) zbierania informacji w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu;
c) zapamiętania preferencji i ustawień użytkownika korzystającego z serwisu;
d) zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom korzystającym z serwisu.


POWRÓT

Nasz serwis internetowy, by ułatwić korzystanie ze wszystkich funkcji, używa plików cookies. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij