REGULAMIN SKLEPÓW KOLEKCJON

                                                                                                                             Załącznik nr 6 


SPIS TREŚCI

  1. UŻYTE TERMINY I DEFINICJE
  2. ZAKŁADANIE SKLEPU INTERNETOWEGO
  3. UTRZYMANIE SKLEPU INTERNETOWEGO
  4. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA SKLEPU
  5. PRAWA I OBOWIĄZKI KOLEKCJON
  6. ROZWIĄZANIE UMOWY
  7. PRZEPISY KOŃCOWE


1.  UŻYTE TERMINY I DEFINICJE

1.1 Kolekcjon - serwis internetowy umożliwiający prowadzenie Aukcji w trybie on-   line, którego właścicielem znaku, jak i zawartych w nim treści, jest firma Kolekcjon Joanna Nawrot, NIP 6931822836, REGON 302575304 z siedzibą w Komornikach ul. Fabianowska 138P/2 62-052 Komorniki.

1.2  Sklep - usługa w Kolekcjon umożliwiająca sprzedaż przedmiotów, umieszczona  w publicznej sieci Internet, do której dostęp odbywa się za pośrednictwem domeny www.Kolekcjon.pl.

1.3 Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna posiadająca aktywne konto w systemie aukcyjnym.

1.4 Użytkownik Sklepu - użytkownik Kolekcjon, który spełnia warunki niniejszego Regulaminu i korzysta z usługi Sklep.

1.5  Konto Kolekcjon - prowadzone dla Użytkownika Kolekcjon pod unikalną nazwą konto, będące zbiorem danych Użytkownika Kolekcjon.

1.6    Regulamin Kolekcjon - regulamin, którego akceptacja jest wymagana przez Użytkownika Kolekcjon w procesie rejestrowania się w Kolekcjon.


2.  ZAKŁADANIE SKLEPU INTERNETOWEGO

2.1 Użytkownikiem Sklepu może być Użytkownik Kolekcjon, uprawniony do korzystania z wszystkich funkcjonalności Kolekcjon.

2.2 Użytkownik Sklepu zakłada własny sklep internetowy wpisując na stronie Kolekcjon w zakładce: Mój Kolekcjon/ Sprzedaż/Konfiguracja sklepu, niezbędne dane do prawidłowego działania sklepu.

2.3 W zakładce - Konfiguracja sklepu wypełnia następujące dane:

- Nazwa sklepu

- Logotyp sklepu

- Opis sklepu

2.4 Sklep stanowi integralną część Konta Kolekcjon. Użytkownik Kolekcjon może założyć i prowadzić jeden Sklep na każdym z posiadanych Kont Kolekcjon.

2.5 Sklep składa się z dwóch integralnych części:

- części publicznej, służącej do oferowania oraz sprzedaży przez Użytkownika Sklepu towarów i usług poprzez publiczną sieć Internet;

- części administracyjnej, zamkniętej hasłem, dostępnej wyłącznie dla Użytkownika Sklepu po zalogowaniu się do Kolekcjon, w zakładce Mój Kolekcjon.

 

3. UTRZYMANIE SKLEPU INTERNETOWEGO

3.1  Warunkiem świadczenia usług na rzecz Użytkownika Sklepu przez Kolekcjon, jest prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza aktywującego Sklep, a także przestrzeganie zapisów niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Kolekcjon.

3.2 W ramach sklepu Użytkownik Sklepu może oferować tylko te Przedmioty, które widnieją na głównej stronie Kolekcjon, w danych Kategoriach.

3.3 Użytkownik Sklepu, który nie będzie przestrzegał postanowień niniejszego Regulaminu bądź Regulaminu Kolekcjon, może zostać pozbawiony możliwości  korzystania ze wszystkich bądź części świadczonych na jego rzecz usług w ramach całego Kolekcjon.

 

4. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA SKLEPU

4.1 Użytkownik Sklepu oświadcza, iż posiada prawa do wykorzystania wszelkich znaków towarowych i znaków firmowych, umieszczonych na stronach Sklepu.

4.2 Użytkownik Sklepu oświadcza, iż zawartość stron internetowych Sklepu nie narusza przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osób trzecich.

4.3 Użytkownik Sklepu zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa regulujących prowadzenie przez niego działalności w zakresie prowadzenia Sklepu.

4.4 Użytkownikowi Sklepu nie wolno zamieszczać w nazwie i logo Sklepu adresów stron internetowych (w żadnej formie).

4.5 Użytkownikowi Sklepu nie wolno zamieszczać w opisie i na stronie informacyjnej Sklepu adresów stron sklepów internetowych i innych stron, za pośrednictwem których prowadzona jest sprzedaż oraz odsyłaczy (linków) do takich stron (w żadnej formie).

4.6 Użytkownik Sklepu nie ma prawa do korzystania ze Sklepu w celach innych niż prowadzenie działalności określonej niniejszym Regulaminem.

4.7 Użytkownik Sklepu ponosi całkowitą odpowiedzialność za nieprawdziwość powyższych oświadczeń oraz niespełnienie obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

 

5. PRAWA I OBOWIĄZKI KOLEKCJON

5.1 Kolekcjon dołoży wszelkich możliwych starań w celu zapewnienia bezawaryjności i ciągłości działania Sklepu i portalu Kolekcjon.

5.2 Kolekcjon nie odpowiada za awarie i usterki w działaniu Sklepu i portalu Kolekcjon, spowodowane czynnikami niezależnymi od Kolekcjon.

5.3 Kolekcjon zastrzega sobie prawo do zablokowania wszystkich usług, świadczonych Użytkownikowi Sklepu, w przypadku naruszenia przepisów prawa, nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu bądź Regulaminu Kolekcjon, wysyłania spamu lub innych działań naruszających dobre obyczaje.

5.4 Kolekcjon zastrzega sobie prawo do modyfikowania usługi Sklepu.

5.5  Kolekcjon zobowiązuje się do przekazywania Użytkownikowi Sklepu wszelkich niezbędnych danych Klientów jego sklepu internetowego w ramach obowiązujących przepisów prawa, w celu prawidłowego wykonania umów z Klientami.

 

6. ROZWIĄZANIE UMOWY

6.1 Strony mogą w każdym czasie rozwiązać umowę.

6.2 Umowa może zostać rozwiązana przez Kolekcjon ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:

- bezskutecznie upłynął termin określony w wezwaniach do zapłaty zaległych należności wobec Kolekcjon,

- Użytkownik Kolekcjon narusza postanowienia Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa,

- Użytkownik działa na szkodę Kolekcjon lub podmiotów trzecich.

6.3 Użytkownik Sklepu może w każdym czasie zrezygnować ze Sklepu. W tym celu Użytkownik sklepu powinien o powyższym fakcie powiadomić Administratora Kolekcjon drogą elektroniczną,  który wyłączy daną usługę.  Przed zamknięciem Sklepu konieczne jest zamknięcie wszystkich wystawionych w nim ofert.

6.4 Wnioski o rezygnację z prowadzenia sklepu będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od wpłynięcia wniosku na adres: kontakt@kolekcjon.pl.


7. PRZEPISY KOŃCOWE

7.1 W uzasadnionych przypadkach Kolekcjon zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie, z okresem wyprzedzenia minimum 14 dni kalendarzowych.

7.2 Użytkownik ma obowiązek zapoznania się ze zmianami w Regulaminie Kolekcjon, a w przypadku braku akceptacji ww. zmian może rozwiązać umowę  z Kolekcjon powiadamiając o swojej decyzji drogą elektroniczną  poprzez formularz kontaktu.

7.3 Użytkownicy Sklepu o zmianach Regulaminu będą powiadamiani drogą informacji na stronach internetowych Kolekcjon. Brak akceptacji zmian jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy z Kolekcjon w zakresie prowadzenia Sklepu.

7.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Regulamin Kolekcjon.


POWRÓT

Nasz serwis internetowy, by ułatwić korzystanie ze wszystkich funkcji, używa plików cookies. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij